Zasady ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1),

Rentalis S.C.

wypełniając obowiązek informacyjny, nałożony na niego w/w rozporządzeniem informuje Użytkownika serwisu że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Rentalis S.C. Jolanta Bigo, Wojciech Bigo, z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Użytkownik serwisu może się z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail w.bigo@podatki.biz, telefonicznie pod numerem 501 497 562 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z danymi Użytkownika serwisu proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail w.bigo@podatki.biz lub pod numerem telefonu 501 497 562.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Użytkownikiem serwisu oraz ewentualnie na potrzeby realizacji podpisanej umowy na obsługę w systemie RENTALENT, na podstawie tej umowy.
 4. W niektórych sytuacjach dane osobowe Użytkownika serwisu mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania zapisów umowy obsługi w systemie RENTALENT. Administrator danych będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
  • osobom upoważnionym przez Administratora, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci przetwarzanie danych Użytkownika serwisu,
  • innym odbiorcom danych, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i innym. w celu realizowania umowy w systemie RENTALENT
 5. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone na serwerach, które są własnością podmiotu przetwarzającego dane Użytkownika serwisu, z którym Administrator danych ma podpisaną stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane te są zabezpieczone za pomocą standardowych form zabezpieczenia, a w przypadku podpisania umowy na obsługę w systemie RENTALENT, także za pomocą fizycznego zabezpieczenia danych.
  W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail w.bigo@podatki.biz lub pod numerem telefonu 501 497 562
 6. Dane osobowe Użytkownika serwisu będą przechowywane przez okres konieczny do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i realizacji kontaktu, a w razie podpisania umowy na świadczenie usług w systemie RENTALENT, na czas trwania tej umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 7. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych.
 8. Użytkownik serwisu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych jego dotyczących.

Administrator danych osobowych Użytkownika serwisu: Rentalis Spółka Cywilna, Jolanta Bigo, Wojciech Bigo